اعضای هیات مدیره

 

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

سوابق تحصیلی

سوابق کاری

1

رییس هیات مدیره و مدیرعامل

علیرضا عینی         

کارشناسی مهندسی کشاورزی آبیاری
(دانشگاه شهید چمران اهواز)

23سال

- کارشناس مسئول بخش اجرا و مسئول واحد مطالعات شرکت آب و خاک زنجان از 1373 تا 1381

- مدیر فنی شرکت سوله گستران زنجان از 1381 تا 1385

- رییس هیات مدیره و مدیر عامل و امتیاز آور مهندسین مشاور سولاریاغان از 1385 تا کنون

2

نائب رییس هیات مدیره

محمدجعفر خجسته  aks.JPG

کارشناسی مهندسی عمران

(دانشگاه آزاد اسلامی زنجان)

22سال

- کارشناس دفتر مرکزی و سرپرست کارگاه شرکت یکان پل از 1374 تا 1377

- عضو گروه نظارت سد شهید عباسپور از 1378 تا 1381

- ناظر در پروژه های نیروگاهی شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو از سال 1381 تا 1388

- ناظر شرکت عامران افق در نیروگاه گیلان از سال 1388 تا 1392

- عضو هیات مدیره و کارشناس فنی شرکت مهندسین مشاور سولاریاغان از سال 1385 تا کنون

3

عضو هیات مدیره

عیسی جعفری     

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آبیاری و زهکشی
(دانشگاه علوم تحقیقات تهران)

11سال

- معاونت فنی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی از سال 1385 تا 1386

- عضو هیئت مدیره و مسئول آبیاری تحت فشار و کارشناس مطالعات شرکت و امتیاز آور شرکت مهندسین مشاور سولاریاغان از 1386 تا کنون

 

 

مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی