تجهیز و نوسازی اراضی

 

لیست قراردادهای تجهیز و نوسازی اراضی

 

رديف

موضوع قرار داد هاي انجام شده

كار فرما

محل اجرا

1

نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی تجهیز و نوسازی اراضی پایاب سد محمودآباد و بند انحرافی ارقین بلاغ

(شماره قرارداد 9047- تاریخ 86/03/31)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان خدابنده

2

نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی شبکه تجهیز نوسازی اراضی پایاب سد خاکی محمودآباد

(شماره قرارداد 111/1/7093 - تاریخ 88/02/31)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان خدابنده

3

مطالعات مرحله اول و دوم تجهیز و نوسازی اراضی پایاب ایستگاه پمپاژ شماره 2خندقلو

(شماره قرارداد 111/1/22051 - تاریخ 87/08/01)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان ماهنشان

4

نظارت کارگاهی  عالیه بر عملیات اجرایی شبکه تجهیز و نوسازی اراضی پایین دست سد خاکی بوئین

(شماره قرارداد 24009 – تاریخ 89/07/22)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان ابهر

5

 
نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی شبکه تجهیز و نوسازی اراضی ارقین بلاغ

(شماره قرارداد 25432 – تاریخ 89/08/03)

(توضیحات بیشتر...)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان خدابنده

6

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی تجهیز و نوسازی اراضی پایاب بند انحرافی ارقین بلاغ

(شماره قرارداد 17379 – تاریخ 91/04/31)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان خدابنده

 

 Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی