خطوط انتقال آب

 

لیست قرارداد های خط انتقال آب

 

رديف

موضوع قرار داد هاي انجام شده

كار فرما

محل اجرا

1

مطالعات و طراحی کانال های آبزراعی به طول 20کیلومتر

(شماره قرارداد 111/1/30446 – تاریخ 86/08/28)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سطح استان زنجان

2

اصلاح و تکمیل بند انحرافی قشقجه و کانال انتقال آب استرود و بند و کانال چنقور

(شماره قرارداد 18247/15/10 – تاریخ 86/11/08)

شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان شهرستان خدابنده
3

مطالعات مرحله اول و دوم ایستگاه پمپاژ و خط انتقال شماره 2 خندقلو

(شماره قرارداد 111/1/22826 – تاریخ 86/11/08)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان شهرستان ماهنشان

4

مطالعه مرحله دوم ایستگاه پمپاژ و خط انتقال و شبکه آبیاری در سطح 755هکتار

( شماره قرارداد 23800 – تاریخ 87/08/17)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

5

مطالعات مرحله دوم کانال های آبزراعی به طول 30کیلومتر

( شماره قرارداد 21/34226 – تاریخ 87/11/20)

 

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
 

شهرستان خدابنده

6

نظارت کارگاهی  عالیه بر عملیات اجرایی طرح تامین آب، خط انتقال و شبکه آبیاری تحت فشار(قطره ای) پاوه رود

(شماره قرارداد 25275 – تاریخ 89/08/02)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

7
نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی طرح
ایستگاه پمپاژ شماره 2 و کانال آب آور روستای خندقلو
 
(شماره قرارداد 11209 – تاریخ 90/03/31)
سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان شهرستان ماهنشان

8

مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای طرح های انتقال آب کشاورزی

(شماره قرارداد 13921 – تاریخ 90/04/11)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان زنجان و ایجرود

9

مطالعه و طراحی کانال انتقال آب روستای خندقلو و مطالعه ترمیم بند انحرافی پری چای

(شماره قرارداد 28251 – تاریخ 90/08/29)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان ماهنشان

10

مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و خط انتقال و ایستگاه پمپاژ روستای خلج

(شماره قرارداد 13731 – تاریخ 91/04/11)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان ماهنشان

11

نظارت کارگاهی و عالیه بر تکمیل عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار (قطره ای)
روستای پاوه رود

(شماره قرارداد 92/10639/ص – تاریخ 92/10/04)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

12

انجام مطالعات و طراحی مرحله دوم کانال های آب زراعی و انتقال آب در سطح شهرستان زنجان

(شماره قرارداد 1/94/2270 – تاریخ 94/02/20)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان شهرستان زنجان
13

انجام مطالعات و طراحی مرحله دوم کانال های آب زراعی در سطح شهرستان ابهر

(شماره قرارداد 4/94/1035 – تاریخ 94/04/08)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان شهرستان ابهر
14

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی احداث کانال های انتقال دهشیر و سهله شهرستان زنجان

(شماره قرارداد 1/94/2286/ص – تاریخ 94/04/11)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان شهرستان زنجان
15

مطالعه و طراحی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب کارخانه سرب و روی مهدی آباد استان یزد

(شماره قرارداد 94/74 – تاریخ 94/07/27)

شرکت توسعه معادن روی مهدی آباد استان یزد
16

انجام مطالعات و طراحی مرحله دوم کانال های آب زراعی و انتقال آب در سطح شهرستان زنجان

(شماره قرارداد 1/95/473/ص – تاریخ 95/01/30)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان شهرستان زنجان
17

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرائی احداث کانال های انتقال آب دهشیر و گوالی شهرستان زنجان

(شماره قرارداد 1/95/2686/ص – تاریخ 95/04/28)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان شهرستان زنجان
 

 Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی