آبیاری تحت فشار

 

لیست قراردادهای آبیاری تحت فشار

 

رديف

موضوع قرار دادهاي انجام شده

كار فرما

محل اجرا

1

مطالعه و طراحی سیستم های آبیاری قطره ای طرح توسعه باغات زیتون در سطح 800 هکتار

(شماره قرارداد 16/36829 - تاریخ 85/11/30)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

2

نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 500هکتار

(شماره قرارداد 111/1/6651 - تاریخ 87/30/02)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سطح استان زنجان

3

نظارت بر عملیات اجرایی طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 635هکتار

(شماره قرارداد 21/26159 - تاریخ 87/09/05)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سطح استان زنجان

4

انجام مطالعات سیستم های آبیاری تحت فشار در اراضی پایاب ایستگاه پمپاژ یساول در سطح 150هکتار

(شماره قرارداد 24184 - تاریخ 87/10/04)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان خدابنده

5

نظارت بر عملیات اجرایی طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 720هکتار

(شماره قرارداد 21/38372 - تاریخ 87/12/28)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سطح استان زنجان

6

مطالعه، طراحی و انجام آزمایش های آب و خاک طرح های آبیاری تحت فشار

(شماره قرارداد 450/1/37- تاریخ 88/10/10)

سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

سطح استان کردستان

7

نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در سطح تقریبی 2600هکتار

(شماره قرارداد 9120 - تاریخ 89/03/27)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان خدابنده

8

مطالعه، طراحی و انجام آزمایش های آب و خاک طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 645هکتار

(شماره قرارداد 10390 - تاریخ 90/02/10)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سطح استان زنجان

9

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی خطوط اصلی آبیاری تحت فشار اراضی پایاب سد شویر

(شماره قرارداد 9912 – تاریخ 90/03/21)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

10

مطالعه و طراحی طرح آبیاری تحت فشار در سطح 400هکتار

(شماره قرارداد 188/90/1200 - تاریخ 90/07/11)

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره

شهرستان خرمدره

11

مطالعه، طراحی و انجام آزمایش های آب و خاک طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 645هکتار

(شماره قرارداد 25555 - تاریخ 90/08/01)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سطح استان زنجان

12

نظارت بر عملیات اجرایی طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 380هکتار

(شماره قرارداد 42524 - تاریخ 90/12/02)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سطح استان زنجان

13

مطالعه، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 645هکتار

(شماره قرارداد 5798 - تاریخ 91/02/17)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سطح استان زنجان

14

مطالعه و طراحی طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 860هکتار

(شماره قرارداد 36007 - تاریخ 91/10/16)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سطح استان زنجان

15

نظارت بر عملیات اجرایی طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 770هکتار

(شماره قرارداد 36008 - تاریخ 91/10/16)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سطح استان زنجان

16

نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 800هکتار

(شماره قرارداد 4/93/1424/ص – تاریخ 93/04/14)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان
ابهر

17

نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 250هکتار

(شماره قرارداد 6/93/709/ص – تاریخ 93/04/16)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

18

انجام خدمات مشاوره ای برای نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار(قطره ای) اراضی روستای دستجرده شهرستان طارم

(شماره قرارداد 94/115/508 – تاریخ 94/01/19)

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین)

شهرستان طارم

19

انجام خدمات مشاوره ای برای نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار(قطره ای) اراضی روستای پاوه رود شهرستان طارم

(شماره قرارداد 94/508/100/522 – تاریخ 94/03/27)

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین)

شهرستان طارم

20

مطالعه و طراحی طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 500هکتار
شهرستان طارم

(شماره قرارداد 6/94/653/ص – تاریخ 94/04/03)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

21

مطالعه و طراحی طرح های آبیاری تحت فشار در سطح 2000هکتار از منابع آبی مشترک شهرستان سلطانیه

(شماره قرارداد 1487 – تاریخ 94/04/14)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان سلطانیه

22

نظارت بر اجرای 300هکتار از طرح های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان خرمدره

(شماره قرارداد 2/94/1809/ص – تاریخ 94/06/26)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان خرمدره

23

نظارت بر اجرای 500هکتار از طرح های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان خرمدره استان زنجان

(شماره قرارداد 2/95/406/ص – تاریخ 95/02/07)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان شهرستان خرمدره
 

 

 Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی