ایستگاه پمپاژ آب

 

لیست قراردادهای ایستگاه پمپاژ آب

 

رديف

موضوع قرار دادهاي انجام شده

كار فرما

محل اجرا

1

مطالعه مرحله دوم ایستگاه پمپاژ انارستان به وسعت 170هکتار

(شماره قرارداد 16/39802 - تاریخ 85/12/23)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

2

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ اراضی روستای یساول

(شماره قرارداد 14952 - تاریخ 86/05/23)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان خدابنده

3

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ اراضی روستای دستجرده

(شماره قرارداد 14953 - تاریخ 86/05/23)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

4

مطالعات مرحله اول و دوم ایستگاه پمپاژ یساول به وسعت 130هکتار

(شماره قرارداد 111/1/8290 - تاریخ 86/03/10)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان خدابنده

5

نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ اراضی روستای الزین

(شماره قرارداد 2/6/5425 - تاریخ 87/02/30)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

6

مطالعات مرحله اول و دوم ایستگاه پمپاژ و خط انتقال شماره 2 خندقلو

(شماره قرارداد 111/1/22826 - تاریخ 87/08/06)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان ماهنشان

7

مطالعه مرحله دوم ایستگاه پمپاژ و خط انتقال و شبکه آبیاری در سطح 755هکتار

(شماره قرارداد 23800 - تاریخ 87/08/17)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

8

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی طرح ایستگاه پمپاژ شماره 2 و کانال آب آور روستای خندقلو

(شماره قرارداد 11209 - تاریخ 90/03/31)

(توضیحات بیشتر...)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان ماهنشان

9

مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و خط انتقال و ایستگاه پمپاژ روستای خلج

(شماره قرارداد 13731 - تاریخ 91/04/14)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان ماهنشان

10

نظارت کارگاهی و عالیه بر تکمیل عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار (قطره ای)

(شماره قرارداد 92/10639/ص - تاریخ 92/10/04)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

 

 Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی