بند انحرافی

 

لیست قرارداد های بند انحرافی

 

رديف

موضوع قرار داد هاي انجام شده

كار فرما

محل اجرا

1

مطالعات مرحله اول و دوم بند انحرافی روستاهای سرین دره و قوشه کند

(شماره قرارداد 111/1/23789 - تاریخ 86/07/26)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان خدابنده

2

مطالعات جامع قنوات در استان و استخر ذخیره آب چنگور

(شماره قرارداد 111/1/30452 - تاریخ 86/09/28)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سطح استان زنجان

3

اصلاح و تکمیل بند انحرافی قشقجه و کانال انتقال آب استرود و بند و کانال چنقور

(شماره قرارداد 10/15/18247 - تاریخ 86/11/08)

شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان

شهرستان خدابنده

4

مطالعه و تهیه طرح توجیهی برای ساماندهی اراضی پایاب بندهای انحرافی و سدهای خاکی

(شماره قرارداد 29600 - تاریخ 88/10/13)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سطح استان زنجان

5

مطالعات مراحل اول و دوم بند انحرافی روستای وننق

(شماره قرارداد 6844 - تاریخ 89/02/28)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان زنجان

6

مطالعات مراحل اول و دوم بند انحرافی اوچ داش

(شماره قرارداد 6845 - تاریخ 89/02/28)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان خدابنده

 Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی