شبکه آبیاری و زهکشی

 

لیست قرارداد های شبکه آبیاری و زهکشی

 

رديف

موضوع قرار داد هاي انجام شده

كار فرما

محل اجرا

1

تکمیل مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست سد محمودآباد به وسعت 250هکتار

(شماره قرارداد 111/1/24238 - تاریخ 86/08/01)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان خدابنده

2

تکمیل مطالعات شبکه آبیاری زهکشی اراضی پایین دست بند انحرافی ارقین بلاغ به وسعت 282هکتار

(شماره قرارداد 111/1/15345 - تاریخ 87/05/17)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سطح استان زنجان

3

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی شبکه تجهیز و نوسازی اراضی پایاب سد خاکی محمودآباد

(شماره قرارداد 111/1/7093 - تاریخ 88/02/31)

 

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان خدابنده

4

مطالعه مرحله دوم ایستگاه پمپاژ و خط انتقال و شبکه آبیاری در سطح 755هکتار

(شماره قرارداد 23800 - تاریخ 87/08/17)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

5

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری قطره ای

(شماره قرارداد 21/38387 - تاریخ 87/12/28)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

6

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری قطره ای

(شماره قرارداد 4597 - تاریخ 88/12/01)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

7

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری قطره ای روستاهای الزین و دستجرده

(شماره قرارداد 9377 - تاریخ 89/02/29)

(توضیحات بیشتر...)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

8

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی شبکه تجهیز و نوسازی اراضی پایین دست سد خاکی بوئین

(شماره قرارداد 24009 - تاریخ 89/07/22)

 

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان ابهر

9

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی طرح تامین آب، خط انتقال و  شبکه آبیاری تحت فشار

(شماره قرارداد 25275 - تاریخ 89/08/02)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

10

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی شبکه تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی

(شماره قرارداد 25432 - تاریخ 89/08/03)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان خدابنده

11

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی شبکه تجهیز و نوسازی اراضی پایین دست ایستگاه پمپاژ دستجرده و الزین

(شماره قرارداد 508/100/406 - تاریخ 91/03/01)

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین)

شهرستان طارم

12

مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و خط انتقال و ایستگاه پمپاژ روستای خلج

(شماره قرارداد 13731 - تاریخ 91/04/14)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان ماهنشان

13

نظارت کارگاهی و عالیه بر تکمیل عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار (قطره ای)

(شماره قرارداد 92/10639/ص - تاریخ 92/10/04)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

شهرستان طارم

14

انجام خدمات مشاوره ای برای نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار(قطره ای) اراضی
روستای دستجرده شهرستان طارم

(شماره قرارداد 94/508/115 - تاریخ 94/01/19)

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین) شهرستان طارم
15

انجام خدمات مشاوره ای برای نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری تحت فشار(قطره ای) اراضی
روستای پاوه رود شهرستان طارم

(شماره قرارداد 94/508/100/522- تاریخ 94/03/27)

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین) شهرستان طارم
16

نظارت کارگاهی و عالیه (مطالعه و نقشه کشی و تهیه اسناد و نقشه های اجرایی) بر عملیات اجرایی لوله گذاری اراضی پایاب سد خاکی شویر شهرستان خرمدره

(شماره قرارداد 2/94/1055 - تاریخ 94/04/16)

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان شهرستان خرمدره
 

 Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی