شبکه آب و فاضلاب

 

لیست قراردادهای شبکه آب و فاضلاب

 

ردیف

موضوع قرار دادهاي انجام شده

کارفرما

محل اجرا

1

مطالعات مرحله اول و دوم طرح جداسازی آب خام
شهرستان سجاس استان زنجان

(شماره قرارداد 2284- مورخ 95/06/17)

شهرداری سجاس

شهرستان خدابنده

2

مطالعات مرحله اول و دوم طرح جداسازی آب خام
شهرستان خرمدره

(شماره قرارداد 10/11454/ش- مورخ 95/07/03)

شهرداری خرمدره

شهرستان خرمدره

3

مطالعات مرحله اول و دوم طرح جداسازی آب خام
شهر زرین رود

(شماره قرارداد 18/3991/ش- مورخ 95/11/21)

شهرداری زرین رود

شهرستان خدابنده

4

مطالعات مرحله اول و دوم طرح جداسازی آب خام
شهر گرماب استان زنجان

(شماره قرارداد 4/4540- مورخ 95/11/24)

شهرداری گرماب

شهرستان خدابنده

 
 
 


Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی