عملیات اجرایی شبکه تجهیز و نوسازی اراضی ارقین بلاغ

شمای کلی طرح:

 

موقعیت طرح :

روستاي ارقین بلاغ در قسمت جنوبی استان زنجان واقع شده است.این روستا بر اساس تقسیمات کشوری جزء دهستان زرینه رود و شهرستان خدابنده در استان زنجان می باشد.

      

اهداف پروژه :

هدف از اجراي تجهيز و نوسازي تامین آب زراعی مورد نیاز 298 هکتار از اراضی روستاهای ارقین بلاغ شهرستان خدابنده می باشد.

 

اطلاعات کلی:

این پروژه در قالب قرارداد شماره 22055 مورخه 89/04/07 بین سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به عنوان دستگاه کارفرما و شرکت ساروج اندیشه به عنوان پیمانکار منعقد ودر تاریخ 89/08/07 محل پروژه تحویل پیمانکار گردید. نظارت براین پروژه به مهندسین مشاور سولاریاغان واگذار گرديد و در تاريخ 89/08/24 شركت مهندسين مشاور تک آزما به عنوان آزمايشگاه پروژه مذكور انتخاب گردید. برآورد کل  هزینه اجرای عملیات  حدود 10383 میلیون ریال  می باشد. مدت زمان پيش بيني شده در برآورد اوليه جهت اتمام موضوع پيمان 10 ماه شمسي می باشد. فهارس بهای ملزم به پیمان شامل آبیاری زهکشی و آبیاری تحت فشار سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شاخص مبنای تعدیل سه ماهه اول سال 1389 مي باشد.

 

عملیات اجرایی به شرح ذیل می باشد:

1- ساخت کانالهای بتنی به طول تقریبی 6303 متر

2- ساخت زهکش ها به طول تقریبی 10168 متر

3-تسطیح اراضی در سطح 298 هکتار

4- ساخت جاده سرویس به طول تقریبی 12473 متر

5- ساخت ابنیه فنی به تعداد تقریبی 11 دستگاه

6- ساخت سازه آبی(بتن مسلح)به تعداد تقریبی 132 دستگاهFacebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی